Donderdag 3 oktober 2019

 

8.30u             Ontvangst

 

9.15u             Opening door de dagvoorzitter

                      mr. Weijer VerLoren van Themaat, advocaat Houthoff

 

9.45u             Keynote Speaker:

Prof. dr. Philip Marsden, Professor of Law and Economics at the College of Europe, Bruges

Online platforms

Digitale ontwikkelingen, big data en big analytics dwingen mededingingsautoriteiten en overheden hun handhavingsbeleid te heroverwegen en te herijken. Verschillende handhavingsstijlen doemen daarbij op - sommige meer populistisch en minder evidence-based, sommige slaan af en toe de spijker op de kop en zijn nuttig - maar gaan niet altijd ver genoeg. Wat zijn de belangrijkste vraagpunten en de meest praktische oplossingsrichtingen? Philip Marsden zal op deze ontwikkelingen ingaan en enkele prikkelende, maar hopelijk pragmatische voorstellen met u bespreken.

Philip Marsden heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van het mededingingsrecht, zowel als ‘private practitioner’, als ambtenaar bij de CMA en als wetenschapper. Zijn lezing zal mede gebaseerd zijn op zijn opgedane kennis als co-auteur van het in maart verschenen rapport dat is geschreven in opdracht van de Britse regering "Unlocking Digital Competition".

 

Commentatoren:

 • Brice Allibert, deputy head of unit responsible for antitrust enforcement in the Internet, IT and consumer microelectronics sector at the European Commission DG COMP
 • Anne-Claire Hoyng, Director, Global competition and consumer law, Booking.com

Zowel de keynote speech als de commentaren zijn in het Engels.          

11.00u           Koffie- en theepauze

 

11.30u           Overzicht mededingingsrechtelijke ontwikkelingen afgelopen 12 maanden,

een reactie van ACM en gelegenheid voor het stellen van vragen.
 

mr. Cees Dekker, advocaat Nysingh 
en           
mr. Anke Prompers, Beroepencoördinator ACM

12.45u           Lunch

 

13.45u           Sessieronde 1:

U kunt een keuze maken uit drie sessies, waarin u in een interactieve setting een ronde tafel discussie bijwoont.

 

Sessie A: Economische highlights afgelopen jaar
Tijdens deze parallelsessie voeren de sprekers een debat over de belangrijkste economische overwegingen en vaststellingen in de mededingingsjurisprudentie en beschikkingspraktijk in Nederland van het afgelopen jaar. Marktstudies en reguleringsbesluiten met interessante economische afwegingen passeren de revue.

dr. Gulbahar Tezel, Econoom PwC
prof. dr. Jarig van Sinderen, Chief Economist ACM


Sessie B: Excessieve prijsvorming farmaceutische zorg
Wereldwijd bestaan maatschappelijke zorgen over de toenemende kosten van de zorg, inclusief de farmaceutische zorg. Daarbij spelen economische, ethische en juridische vragen. Meer geld voor medicijnen, betekent minder geld voor andere medische zorg. Meer geld voor een duur medicijn tegen een zeldzame ziekte, raakt mogelijk de beschikbaarheid van medische zorg voor vele andere patiënten. Minder geld voor farmaceutische zorg kan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen beïnvloeden. Als prijzen (excessief) hoog worden geacht, kan de markt dit dan zelf oplossen (bijv. door gezamenlijke inkoop of alternatieve producten), is sectorregulering aangewezen of kan mededingingsrechtelijk worden ingegrepen?

In deze paneldiscussie wordt onder meer ingegaan op:

 • de verantwoordelijkheidsverdeling van dit maatschappelijk probleem;
 • de beleidsvisie en aanpak van VWS;
 • de Nederlandse marktdynamiek;
 • de mededingingsrechtelijke mogelijkheden en onmogelijkheden om te reageren op excessieve prijzen.

 

mr. Paul Lugard, advocaat Baker Botts te Brussel
dr. Marcel van Raaij, directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie Ministerie van VWS
prof. dr. Carla Hollak, internist en hoogleraar erfelijke stofwisselingsziekten Amsterdam UMC
 

Sessie C: Private enforcement
Op 27 december 2016 verstreek de datum voor implementatie van de Kartelschaderichtlijn (Richtlijn 2014/104/EU). Deze implementatie heeft in de lidstaten geleid tot aanpassing van het burgerlijk (proces)recht; in Nederland tot invoeging van afdeling 6.3.3B van het Burgerlijk Wetboek ("Schending van mededingingsrecht") en enkele aanvullende bepalingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Met de richtlijn is beoogd het recht dat op kartelschadevorderingen van toepassing is gedeeltelijk te harmoniseren. Hoewel de effecten van deze implementatie als gevolg van het overgangsrechtelijke regime op de meeste onderdelen pas op termijn merkbaar zullen zijn, werpt de richtlijn haar schaduw vooruit en dienen tal van interpretatievraagstukken zich aan. Tegen de achtergrond van de recent gewezen arresten Cogeco (over de ratione temporis van de richtlijn in het licht van verjaring) en Skanska waarin het Luxemburgse hof heeft bepaald dat kartelschadevorderingen integrerend deel uitmaken van het stelsel voor de handhaving van de Europese mededingingsregels en ertoe strekken ondernemingen voor mededingingsverstorende gedragingen te straffen, discussieert een panel van advocaten uit verschillende jurisdicties over:

 • hoe hun nationale rechters omgaan met toerekening van aansprakelijkheid aan entiteiten binnen een groep;
 • het verschaffen van inzage in stukken uit het Commissiedossier;
 • het doorberekeningsverweer;
 • de territoriale reikwijdte van een Commissiebesluit.

Elaine Whiteford, advocaat bij Quinn Emanuel (London)
Pedro Callol, advocaat bij Callol, Coca & Associates (Madrid)

dr. Alex Petrasincu, advocaat bij Hausfeld (Berlijn)
mr. Albert Knigge, advocaat Houthoff

15.00u           Zaalwissel

15.15u           Sessieronde 2:

U kunt een keuze maken uit drie sessies, waarin u in een interactieve setting een ronde tafel discussie bijwoont.

 

Sessie D: Concentratie controle 
Concentratiecontrole is volop in ontwikkeling en staat ook in de politieke belangstelling. Naast de gebruikelijke horizontale en verticale theories of harm duiken er ook nieuwe bezwaren op, zoals de mogelijke effecten van fusies op innovatie (zie bijvoorbeeld Dow/DuPont) en onderhandelingsmacht (Bergman/NL Healthcare Clinics) en is er (hernieuwde) aandacht voor de counterfactual (T-Mobile NL/Tele2 NL). Meer beleidsmatig is er discussie over de vraag of fusies, met name in het digitale domein, niet te makkelijk zijn goedgekeurd (bijvoorbeeld de overnames van Whatsapp en Instagram door Facebook) en of dit niet aanleiding zou moeten zijn de bewijslast om te draaien. Zie bijvoorbeeld “Competition Policy for the digital era”, het recente advies van Crémer, De Montjoye en Schweitzer aan DG Concurrentie. Tegelijkertijd is er naar aanleiding van het blokkeren van Siemens/Alstom door de Commissie vanuit een aantal landen de roep om nationale kampioenen mogelijk te maken, en gaan we in Nederland mogelijk de toepassing van artikel 47 Mededingingswet (algemeen belang-toets van concentraties) meemaken (PostNL/Sandd).

Thomas Buettner, coördinator mergers, Chief Economist Team, DG Concurrentie
Robbert Snelders, partner Cleary Gottlieb
Matthijs Visser, econoom RBB Economics

Sessie E: Verticale prijsbinding
20 jaar na de inwerkingtreding van de Mededingingswet staat verticale prijsbinding - voor het eerst - op de agenda van ACM. ACM heeft bedrijfsbezoeken verricht en geeft actief toelichting aan het bedrijfsleven. Vanwaar deze andere koers en wat kunnen we verwachten? Deze sessie probeert hierop antwoord te geven aan de hand van de volgende vraagstukken:

 • Waarom had verticale prijsbinding nimmer prioriteit van de toezichthouder in Nederland?
 • Zijn er recente ontwikkelingen op het gebied van de rechtspraak die niet langer genegeerd kunnen worden?
 • Welke precedenten zijn er op Europees niveau?
 • Wanneer slaat toegestane prijsadvisering om naar verboden prijsbinding? Zijn er in dit verband grenzen aan ‘spideren’?
 • Wanneer kan verticale prijsbinding worden toegestaan als gevolg van efficiencies? 

mr. Kees Schillemans, advocaat Allen & Overy
Nicole Rosenboom, senior consultant Oxera
Stijn van der Broek, teammanager ACM detectie-unit ACM

Rosemarijn Oostingh, senior legal counsel Procter & Gamble

Sessie F: Arbeid & Mededinging
De verdeling van de economische groei, inkomen en geld krijgt wereldwijd steeds meer aandacht. De protesten van de jilets jaunes in onder meer Frankrijk, de Brexit en de groei van populisme worden allemaal in verband gebracht met het besef dat grote groepen van de bevolking niet of nauwelijks profiteren van de economische groei. Daar komt de invloed van de platform-economie op arbeidsrelaties bij. Mededingingsautoriteiten hebben expliciet aandacht voor de positie van werknemers en ZZP'ers. In de Verenigde Staten is aandacht voor de non-poaching agreements (de onderlinge afspraken tussen bedrijven die zzp-ers inhuren om niet elkaars zzp-ers weg te lokken). De ACM heeft aandacht voor samenwerking tussen zzp-ers onderling en een leidraad tariefafspraken voor zzp-ers opgesteld. Een hernieuwde versie is voor de zomer gereed.

Deze parallelsessie behandelt het volgende:

 • een algemeen perspectief op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de platformisering van arbeidsrelaties en de eventuele gevolgen voor, onder meer, solidariteit van sociale zekerheid.
 • de hernieuwde leidraad voor zzp-ers van de ACM: de vereniging van zzp-ers ter vaststelling van tariefafspraken kan ook worden gezien als reactie op de veronderstelde negatieve gevolgen op korte en lange termijn.
 • de mededingingsrechtelijke implicaties van anti-poaching agreements. 

prof. mr. Jaap van Slooten, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam
mr. Kees Hellingman, jurist ACM
dr. Marcel Canoy, lecturer Erasmus School of Accounting and Assurance, adviseur van ACM
mr. Jasmijn van Koetsveld, founding partner, The Compliance Company

16.30u           Koffie- en theepauze

17.00u           Uitreiking scriptieprijs 2019

Drie korte pitches van de genomineerden voor de scriptieprijs en uitreiking van de scriptieprijs door de voorzitter van de jury.

17.15u           Interview met Martijn Snoep, bestuursvoorzitter ACM

Weijer VerLoren van Themaat kijkt met Martijn Snoep terug op een aantal thema's van de dag en de stand van zaken bij de ACM.

18.00u           Einde en aanvang borrel met walking dinner aangeboden door RBB Economics.
 

De borrel wordt u aangeboden door:

 

 

Wordt lid van Ontwikkelingen Mededingingsrecht op LinkedIn